• O predmete 1.stupeň

    •  

     CHARAKTERISTIKA PREDMETU TŠV 1.stupeň

     Predmet  telesná a športová výchova v primárnom vzdelávaní je zameraný na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná a športová výchova poskytuje základné teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybových aktivít a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj dôležitú kompenzačnú funkciu v procese vzdelávania. Svojím zameraním má telesná a športová výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému formovaniu osobnosti s dôrazom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.

      

     ČASOVÁ DOTÁCIA

     1. - 4. ročník: 3 hodiny týždenne

      

     Vyučovanie je realizované v priestoroch veľkej a malej telocvične. V priaznivom počasí využívame výborne vybavený športový areál školy s futbalovým, basketbalovým, bedmintonovým a tenisovým ihriskom, atletickou dráhou a pieskovými doskočiskami. Súčasťou areálu je aj ihrisko na outdoor posilňovanie a florbalová  Aréna Barani.