Navigácia

 

Predmet TECHNIKA

 

tvorí dôležitú zložku vyučovania, nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v reálnom živote a v spoločnosti.

Škola je vybavená školskou dielňou, ktorú využívame v 5. a 6. ročníku, žiaci získavajú zručnosti prácou s drevom,  náradím na opracovanie dreva, výrobou rôznych dekoračných predmetov, hračiek,…

V 7. , 8. a 9. ročníku na základe  podmienok (materiálno-technických , personálno - odborných a kapacitných) škola môže v predmete technika vyučovať teoreticky rôzne tematické celky:

história techniky, technické materiály, pracovné postupy, technické kreslenie, elektrotechnika, stroje a mechanizmy, technika v domácnosti, ekonomika domácnosti, starostlivosť o domácnosť, príprava jedál; ručné práce, svet práce - voľba povolania; zásady bezpečnosti pri práci s rôznym náradím, nástrojmi a strojmi; prvá pomoc pri rôznych úrazoch v súvislosti s technikou; ekológia a ochrana životného prostredia, triedenie odpadov,…

 

Hodinová dotácia 1 hodina týždenne.

 

PREDMET    TECHNIKA:

- je zameraný na zložitejšie pracovné činnosti a technológie,

-  na samostatnú a tímovú prácu žiakov.

- k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach.

-prichádzajú do priameho kontaktu s technikou v jej rozmanitých podobách a v širších súvislostiach.

- predmet poskytuje žiakom priestor a príležitosť na primeraný rozvoj ich tvorivého technického myslenia.

- obsah je zameraný na budovanie vzťahu žiakov k technike, k jej bezpečnému používaniu a

k bezpečnej práci s technikou.

- žiaci spoznávajú reálne podmienky trhu práce, spoznávajú trh práce aj z hľadiska ich budúcej profesijnej orientácie.

- moderné stroje a zariadenia ich využitie a princíp fungovania,

-  funkciu základných bytových inštalácií, ich ekonomické a ekologické využitie.

- sú vedení ku konštruovaniu a zhotoveniu veku primeraných výrobkov a k poznaniu základných technických materiálov a technológií.

 

                                                 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria