Navigácia

Stránky predmetovej komisie Regionálna výchova

Regionálna výchova

Aká si krásna, Bystrica,
aká si krásna v tejto chvíli.
Hlavu ti partou vyzdobili,
líce ti farbou prikrášlili –
ako vtedy, keď dávny kráľ
požehnal tvoje rudné žily
a na mesto ťa pasoval.

                                                  Štefan Žáry

Charakteristika predmetu


Regionálna výchova vedie k vzťahu a úcte k človeku, obci , mestu, vlasti . Tvorí súčasť výchovného pôsobenia, každodenného kontaktu detí s okolitou realitou, rodičmi a učiteľmi. Prostredníctvom úrovne kvality týchto kontaktov a vznikajúcich väzieb je silne ovplyvňovaný vzťah detí k hodnotám, k vytváraniu a rozvíjaniu ich vzťahov a postojov k okoliu.


Regionálna výchova sa zaoberá rozvíjaním pozitívnych postojov:
· k sebe samému, ktorý je založený na schopnosti vlastnej sebareflexie umožňujúcej budovanie rozvoja zdravého sebavedomia. Kvalita sebavedomia sa prejavuje v správaní k iným ľuďom, v uvedomovaní si zodpovednosti za svoje zdravie a konanie vo vzťahu k iným..
· k svetu okolo, ako základne občianskych postojov budovaných cez poznanie a utváranie si vzťahu k miestu kde žijem, k histórii, tradíciám rodiska, regiónu, vlasti. Uvedomenie si príslušnosti a úcte k národu. Dokázať pochopiť a rešpektovať a akceptovať tradície, kultúr ostatných národov a etník
· k mravným štandardám, ktoré sa stávajú vnútorným regulátorom správania, čiže porozumieť mravným hodnotám, vedieť hodnotiť ľudské konanie, vedieť prijímať zodpovednosť za svoje správanie, rozvíjať schopnosť morálneho sebahodnotenia
· k všeľudským hodnotámRealizácia vyučovania prebieha jednak v kmeňových triedach, jednak v počítačových učebniach (využitie Internetu, multimédií, ebeam tabule...). V špecifických prípadoch sa výučba uskutočňuje mimo priestorov školy (múzeá, exkurzie, vychádzky, školský dvor )


Ciele predmetu:


Cieľom regionálnej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
· má svoju vlastnú identitu, ktorá je hrdá na svoj národ, na tvorbu našich predkov , čiže na svoju vlasť
· zachovanie hodnôt kultúry a remeselnej výroby
· poznanie histórie a súčasnosti
· výchova k vytvorenie si vzťahu, väzby na vlastnú lokalitu a širší

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria