• Hodnotenie 1.stupeň

   •  

    HODNOTENIE predmetu SJL 1.stupeň

    Pri hodnotení kontrolných diktátov sa riadime klasifikačnou stupnicou pre hodnotenie diktátov (rovnaká stupnica platí aj pri prepise/odpise textu). Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napr. Ríchly chlapec mal ríchly krok (1 chyba).

    Známka

    1. ročník

    2. – 4. ročník

    1

     0 - 2 chyby

    0 - 1 chyba          

    2

    3 - 5 chýb

    2 - 4 chyby        

    3

    6 - 9 chýb

    5 - 7 chýb             

    4

    10 - 12 chýb

    8 - 10 chýb        

    5

    13 a viac chýb

    11 a viac chýb   

     

    Počet diktátov a rozsah v jednotlivých ročníkoch (počet slov platí aj pri prepise/odpise textu).

     

    Počet diktátov

    Rozsah

    1. ročník

     1

    10 – 15 plnovýznamových slov

    2. ročník

    10

    20 – 30 plnovýznamových slov

    3. ročník

    10

    30 – 40 plnovýznamových slov

    4. ročník

    10

    40 – 50 plnovýznamových slov

     

    Písomné skúšanie (bleskovky, samostatné práce, kontrolné práce) sa hodnotí podľa danej percentuálnej stupnice.

    1

    100 – 90 %

    2

    89 – 75 %

    3

    74 – 50 %

    4

    49 – 30 %

    5

    29 – 0 %

    Pri hodnotení zručností čítania sa zameriavame na úroveň kvality techniky čítania, úroveň porozumenia čítaného textu, techniku čítania so správnou intonáciou a dôrazom na prednes, reprodukciu informácií priamo a nepriamo uvedených v texte, vysvetlenie významu literárnych pojmov.

    Čítanie na rýchlosť hodnotíme minimálne 2-krát ročne (január, jún) na základe prečítania neznámeho textu primeraného veku, v prvom ročníku 1-krát ročne (jún).

     

     

    Stupnica hodnotenia rýchlosti čítania za 1 minútu, I. polrok:

    Známka

    1. ročník

    2. ročník

    3. ročník

    4. ročník

    1

    -

    50 a viac slov 

    70 a viac slov 

    90 a viac slov 

    2

    -

    40 – 49 slov  

    60– 69 slov  

    80 – 89 slov  

    3

    -

    30 – 39 slov    

    50 – 59 slov    

    70 – 79 slov    

    4

    -

    20 – 29  slov 

    40 – 49  slov 

    60 – 69  slov 

    5

    -

    menej ako 20 slov

    menej ako 40 slov

    menej ako 60 slov

     

    Stupnica hodnotenia rýchlosti čítania za 1 minútu, II. polrok:

    Známka

    1. ročník

    2. ročník

    3. ročník

    4. ročník

    1

    40 a viac

    60 a viac slov 

    80 a viac slov 

    100 a viac slov

    2

    30 – 39 slov

    50 – 59 slov  

    70 – 79 slov  

    90 – 99 slov 

    3

    20 – 29  slov

    40 – 49 slov    

    60 – 69 slov    

    80 – 89 slov    

    4

    10 – 19 slov

    30 – 39 slov  

    50 – 59 slov  

    70 – 79 slov  

    5

    menej ako 10 slov

    menej ako 30 slov

    menej ako 50 slov

    menej ako 70 slov

     

    Súčasťou hodnotenia je aj aktivita na hodine a príprava žiaka na hodinu.

    Známky nemajú rovnakú váhu. Najvyššiu váhu majú známky z čítania na rýchlosť a z kontrolných prác, ktoré sú včas oznámené, aby žiaci mali dostatok času sa na ne pripraviť a sú povinné pre všetkých žiakov. Kontrolné práce sú odkladané k nahliadnutiu u vyučujúceho.