Navigácia

 

HODNOTENIE predmetu SJL 1.stupeň

Pri hodnotení kontrolných diktátov sa riadime klasifikačnou stupnicou pre hodnotenie diktátov (rovnaká stupnica platí aj pri prepise/odpise textu). Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napr. Ríchly chlapec mal ríchly krok (1 chyba).

Známka

1. ročník

2. – 4. ročník

1

 0 - 2 chyby

0 - 1 chyba          

2

3 - 5 chýb

2 - 4 chyby        

3

6 - 9 chýb

5 - 7 chýb             

4

10 - 12 chýb

8 - 10 chýb        

5

13 a viac chýb

11 a viac chýb   

 

Počet diktátov a rozsah v jednotlivých ročníkoch (počet slov platí aj pri prepise/odpise textu).

 

Počet diktátov

Rozsah

1. ročník

 1

10 – 15 plnovýznamových slov

2. ročník

10

20 – 30 plnovýznamových slov

3. ročník

10

30 – 40 plnovýznamových slov

4. ročník

10

40 – 50 plnovýznamových slov

 

Písomné skúšanie (bleskovky, samostatné práce, kontrolné práce) sa hodnotí podľa danej percentuálnej stupnice.

1

100 – 90 %

2

89 – 75 %

3

74 – 50 %

4

49 – 30 %

5

29 – 0 %

Pri hodnotení zručností čítania sa zameriavame na úroveň kvality techniky čítania, úroveň porozumenia čítaného textu, techniku čítania so správnou intonáciou a dôrazom na prednes, reprodukciu informácií priamo a nepriamo uvedených v texte, vysvetlenie významu literárnych pojmov.

Čítanie na rýchlosť hodnotíme minimálne 2-krát ročne (január, jún) na základe prečítania neznámeho textu primeraného veku, v prvom ročníku 1-krát ročne (jún).

 

 

Stupnica hodnotenia rýchlosti čítania za 1 minútu, I. polrok:

Známka

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

1

-

50 a viac slov 

70 a viac slov 

90 a viac slov 

2

-

40 – 49 slov  

60– 69 slov  

80 – 89 slov  

3

-

30 – 39 slov    

50 – 59 slov    

70 – 79 slov    

4

-

20 – 29  slov 

40 – 49  slov 

60 – 69  slov 

5

-

menej ako 20 slov

menej ako 40 slov

menej ako 60 slov

 

Stupnica hodnotenia rýchlosti čítania za 1 minútu, II. polrok:

Známka

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

1

40 a viac

60 a viac slov 

80 a viac slov 

100 a viac slov

2

30 – 39 slov

50 – 59 slov  

70 – 79 slov  

90 – 99 slov 

3

20 – 29  slov

40 – 49 slov    

60 – 69 slov    

80 – 89 slov    

4

10 – 19 slov

30 – 39 slov  

50 – 59 slov  

70 – 79 slov  

5

menej ako 10 slov

menej ako 30 slov

menej ako 50 slov

menej ako 70 slov

 

Súčasťou hodnotenia je aj aktivita na hodine a príprava žiaka na hodinu.

Známky nemajú rovnakú váhu. Najvyššiu váhu majú známky z čítania na rýchlosť a z kontrolných prác, ktoré sú včas oznámené, aby žiaci mali dostatok času sa na ne pripraviť a sú povinné pre všetkých žiakov. Kontrolné práce sú odkladané k nahliadnutiu u vyučujúceho.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria