Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Peter Zlevský Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 73
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Program Qutlook a využitie internetu 7
Textový editor Word pre pokročilých 7
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimumpre učiteľov základných a stredných škôl 15
Mgr. Viera Komanová Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 25 71
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Viera Adamírová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 39
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Mgr. Katarína Barillová Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 64
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Modernizácia vzdelávacieho procesu 35
PaedDr. Elena Beňová Ambrušová Rozširujúce štúdium anglického jazyka 60 60
Mgr. Janka Ďurčová Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 8
PaedDr. Alžbeta Karolyiová príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 60
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava učitzeľov ZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
PaedDr. Monika Kollárová PaedDr. 60 60
Mgr. Ingrid Kristofová Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 19 19
Mgr. Janka Kybová Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu 15 23
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Juraj Laubert Modernizácia vzdelávacieho procesu 35 35
Mgr. Jana Laubertová Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika n aZŠ 15 70
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Modernizácia prípravy talentovaných žiakov ZŠ na odborné polytechnické a prírodovedné súťaže a prezentácie 25
Fyzika v excperimentoch pre žiakov základnej školy 15
Mgr. Janka Lenková Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 43
Modernizácia vzdelávaciehoprocesu 35
PaedDr. Oľga Markovičová Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 0 0
Mgr. Sylvia Pechová Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 39
Tvorba úloh z matematiky 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Alena Ratkovská Príprava a realizácia vzdelávania v teréne z geografie (vlastivedy) 11 18
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Miroslava Ridzoňová Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu 15 39
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Zlatica Sekerešová Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15 74
Výchovný poradca 47
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy 12
Mgr. Mária Striešová Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 80
Základná obsluha počítača 8
Využitie prezentačného softvéru PowerPoint vo výchove a vzdelávaní 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 25
Mgr. Patrícia Šmelková Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 8


© aScAgenda 2018.0.1081 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria