Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Peter Zlevský Textový editor Word pre pokročilých 7 73
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Právne minimumpre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Program Qutlook a využitie internetu 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Viera Komanová Základná obsluha počítača 8 71
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 25
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Viera Adamírová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 54
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Mgr. Katarína Barillová Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 64
Modernizácia vzdelávacieho procesu 35
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
PaedDr. Elena Beňová Ambrušová Rozširujúce štúdium anglického jazyka 60 60
Mgr. Janka Ďurčová Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 66
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Národný štandard finančnej gramotnosti 7
Čitateľská gramostnosť v edukácii 9
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
PaedDr. Alžbeta Karolyiová príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 60
Príprava učitzeľov ZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
PaedDr. Monika Kollárová PaedDr. 60 60
Mgr. Janka Kybová Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 31
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Mgr. Juraj Laubert Modernizácia vzdelávacieho procesu 35 35
Mgr. Jana Laubertová Modernizácia prípravy talentovaných žiakov ZŠ na odborné polytechnické a prírodovedné súťaže a prezentácie 25 70
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Fyzika v excperimentoch pre žiakov základnej školy 15
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika n aZŠ 15
Mgr. Janka Lenková Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 43
Modernizácia vzdelávaciehoprocesu 35
PaedDr. Oľga Markovičová Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 0 0
Mgr. Sylvia Pechová Tvorba úloh z matematiky 10 39
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Mgr. Alena Ratkovská Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 18
Príprava a realizácia vzdelávania v teréne z geografie (vlastivedy) 11
Mgr. Miroslava Ridzoňová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 39
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu 15
Mgr. Zlatica Sekerešová Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15 74
Výchovný poradca 47
Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy 12
Mgr. Mária Striešová Využitie prezentačného softvéru PowerPoint vo výchove a vzdelávaní 15 80
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 25
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Mgr. Patrícia Šmelková Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 8


© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria