Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Peter Zlevský Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 73
Právne minimumpre učiteľov základných a stredných škôl 15
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Textový editor Word pre pokročilých 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Program Qutlook a využitie internetu 7
Mgr. Pavol Babic Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Viera Komanová Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 25 71
Základná obsluha počítača 8
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Mgr. Viera Adamírová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15 88
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Národný štandard finančnej gramotnosti 7
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Mgr. Katarína Barillová Základná obsluha počítača 8 64
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Modernizácia vzdelávacieho procesu 35
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
PaedDr. Elena Beňová Ambrušová Rozširujúce štúdium anglického jazyka 60 60
Mgr. Janka Ďurčová Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15 66
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Čitateľská gramostnosť v edukácii 9
Národný štandard finančnej gramotnosti 7
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
PaedDr. Alžbeta Karolyiová Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 60
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Príprava učitzeľov ZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
PaedDr. Monika Kollárová PaedDr. 60 60
Mgr. Janka Kybová Čitateľská gramostnosť v edukácii 9 74
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Národný štandard finančnej gramotnosti 7
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu 15
Mgr. Juraj Laubert Modernizácia vzdelávacieho procesu 35 35
Mgr. Janka Lenková Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 43
Modernizácia vzdelávaciehoprocesu 35
Mgr. Matej Lipnický Použitie interaktívnych technológiií vo vyučovacom procese 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Oľga Markovičová Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 0 0
Mgr. Karol Ozorák Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 60
príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava učitzeľov ZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Mgr. Peter Pastier príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 60
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Právne minimumpre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Mgr. Sylvia Pechová Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 39
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba úloh z matematiky 10
Mgr. Miroslav Prockl Rozširujúce štúdium anglického jazyka aliteratúry 60 60
Mgr. Alena Ratkovská Príprava a realizácia vzdelávania v teréne z geografie (vlastivedy) 11 18
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Miroslava Ridzoňová Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu 15 39
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Zlatica Sekerešová Integrácia-podmienky, východiská, základné procesy 12 74
Výchovný poradca 47
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15
Mgr. Mária Striešová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 80
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Využitie prezentačného softvéru PowerPoint vo výchove a vzdelávaní 15
Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 25
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Mgr. Patrícia Šmelková Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 8


© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria